طلاق همسردوم شوهرم

بهم خبر دادن همسردوم شوهرم كه يك بچه هم داشت كه قبل از طلاق من صيغه اش كرده بود كارشون كشيد به دادگاه و جدا شدن...همسرم طلاقش داده و ميخواست من برگردم...

آخه كسي نبود بگه به اين دخترا كه اگه يه مرد قرارباشه زني رو نگه داره اون زن اولشه ..اگه نتونه زن اولشو نگه داره بقيه رو هم نميتونه براي خودش حفظش كنه....

از اين دخترا كه ميپرسي چرا زن دوم شدي ميگه فكذ كردم چون من دومين زنشم قدر منو خواهد دونست و روي تخم چشاش نگه خواهد داشت ...ولي فهميدم اگه مردي مرد باشه زن اولش رو نتونه روي تخم چشاش نگه داره بقيه رو هم نگه نميداره اشتباه كرديم راه جبران نداريم...هم زندگيمون رو خراب كرديم هم عاقبتمونو هم ناله ونفريناي زن اول شوهرمون تا آخر عمرمون پشتمون..


منبع این نوشته : منبع
داره بقيه ,همسردوم شوهرم